Sunday, August 24, 2008

Lạm Phát ở Việt Nam - Inflation in Vietnam

Đọc bài này ở New York Times, trích và phỏng dịch:
Với mức lạm phát tăng tới 27 phần trước vào tháng trước - cao nhất châu Á - và giá thực phẩm tăng 74 phần trăm so với cách đây 1 năm, Việt Nam đang gánh chịu sự tụt dốc đầu tiên kể từ khi chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường cách đây hai thập niên.
Read this article today at New York Times, quote:
With inflation rising to 27 percent last month — the highest in Asia — and food prices 74 percent above those a year ago, Vietnam is suffering its first serious downturn since it moved from a command economy to an open market nearly two decades ago.

No comments: