Tuesday, January 27, 2009

Calif. No. 1 in U.S. ‘08 job losses

Theo Orange County Register, California dẫn đầu số công việc bị mất trong năm 2008. Nhưng theo CNBC, California đứng hàng thứ tư về tỷ lệ thất nghiệp.

According to Orange County Register, Califonia is number one in number of jobs loss in 2008. But, per CNBC, California is in the fourth rank in unemployment rate.

No comments: