Friday, October 17, 2008

Senior gain, junior lose.

Next year, senior will receive about 5.5% raise in their check. It's a good news. On the other hand, their working children will contribute more social security tax. Money run from left hand to right hand.

Năm tới, quý vị cao niên sẽ nhận thêm khoảng 5.5% tiền hưu dưởng hay tàn phê. Đó là tin vui. Mặt khác, con cái quý vị còn đi làm sẽ phải đóng thêm thuế an sinh xã hội. Tiền đi tay trái sang tay phải.

Read more (đọc thêm):
Social Security benefits taking big jump

No comments: